Καταστατικό

Μπορείτε να κατεβάσετε το Καταστατικό σε εκτυπώσιμη μορφή (pdf) από εδώ.

ΑΡΘΡΟ 1

Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και
διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα». Για τις διεθνείς του σχέσεις ο σύλλογος
ονομάζεται: «Attica Bike Community».

ΑΡΘΡΟ 2: Σκοποί

Η «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα» είναι σύλλογος αμιγώς ποδηλατικός. Σκοπός του είναι,
αποκλειστικά, η προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου στα πλαίσια μιας βιώσιμης
πολιτικής για τις αστικές μετακινήσεις.
Ειδικότερα, οι σκοποί του συλλόγου είναι:
1. Η ασφαλής, άνετη και ευχάριστη μετακίνηση με ποδήλατο
2. Η αύξηση του μεριδίου της χρήσης του ποδηλάτου για τις αστικές μετακινήσεις, και
δευτερευόντως των υπολοίπων μέσων βιώσιμης μετακίνησης.
3. Η υπεράσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των αστικών ποδηλατών
4. Η προώθηση της συνδυασμένης μετακίνησης του ποδηλάτη με τα μέσα μαζικής
μεταφοράς
5. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε σχέση με το ποδήλατο.
6. Η παροχή πληροφοριών στις αρχές, σε φορείς και πολίτες για θέματα διευκόλυνσης
της ποδηλατικής μετακίνησης
7. Η ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης και υγιούς διαλόγου μεταξύ των ποδηλατικών
ομάδων και των ποδηλατών γενικότερα.
8. Η ανάδειξη του ευεργετικού ρόλου της μετακίνησης με ποδήλατο και γενικότερα της
βιώσιμης κινητικότητας σε αντιδιαστολή με τις αρνητικές (περιβαλλοντικές, οικονομικές,
σωματικές) συνέπειες της κατάχρησης του ΙΧ αυτοκινήτου.
9. Η διεκδίκηση οικονομικών κινήτρων για την προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου.

ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα

Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με
κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:
1. Την κατάρτιση λίστας αιτημάτων προς τις αρχές και άλλους φορείς και την
διεκδίκησή τους.
2. Την τεκμηρίωση των θέσεων του συλλόγου και την προβολή τους μέσα από το
διαδίκτυο, τα ΜΜΕ, τον έντυπο τύπο, ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις, ενημερωτικές
εκστρατείες και με κάθε άλλο μέσο που θα κριθεί πρόσφορο.
3. Την διοργάνωση εκδηλώσεων για την προώθηση της ποδηλατικής μετακίνησης, του
ποδηλατικού τουρισμού και της διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ποδηλατών.
4. Την ανάθεση διεξαγωγής μελετών, ερευνών και δημοσκοπήσεων για τεχνικά θέματα
ποδηλατικών υποδομών και γενικά για θέματα που αφορούν στο ποδήλατο.
5. Τη διεξαγωγή ερευνών και δημοσκοπήσεων για θέματα που αφορούν το ποδήλατο.
6. Την παροχή ενημέρωσης στο κοινό για τις δυνατότητες, τα πρακτικά προβλήματα
και τις λύσεις της μετακίνησης με ποδήλατο.
7. Την παροχή στους ενδιαφερόμενους κατάλληλης υλικής και τεχνικής βοήθειας για
την ποδηλατική μετακίνηση.
8. Την ανάπτυξη συνεργασιών για την παροχή ιατρικών και νομικών συμβουλευτικών
υπηρεσιών στα μέλη του συλλόγου που έχουν εμπλακεί σε οδική σύγκρουση
κυκλοφορώντας με το ποδήλατο.
9. Την ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς που μπορούν να βοηθήσουν τους σκοπούς
του συλλόγου.
10. Την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για υγιή διάλογο και επικοινωνία μεταξύ των
ποδηλατών, καθώς και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των αρχών και άλλων φορέων
με την ποδηλατική κοινότητα.
11. Τη δημόσια παρέμβαση προς πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς
και άλλους φορείς και παράγοντες της δημόσιας ζωής σχετικά με τη στάση και τις θέσεις
τους απέναντι στην αστική μετακίνηση με ποδήλατο και γενικότερα απέναντι στη
βιώσιμη κινητικότητα.
12. Τη συμμετοχή σε δίκτυα και άλλες ενώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού που
προωθούν τους σκοπούς του συλλόγου.
13. Τη συγκρότηση επιτροπών εθελοντικής εργασίας για τη διαχείριση εξειδικευμένων ή
τοπικών θεμάτων.
14. Παραστάσεις και υπομνήματα στις αρχές.
15. Την άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου για την υπεράσπιση των σκοπών του
συλλόγου.
16. Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια ή δραστηριότητα που προωθεί τους σκοπούς του
συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 4: Μέλη

Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και σε επίτιμα.
1. Τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να εγγραφεί κάθε αστικός ποδηλάτης που συμφωνεί με
τους σκοπούς και τις κατευθύνσεις του συλλόγου και συμπράττει στην υλοποίησή τους,
αρκεί να έχει συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας του και να μην έχει αμετάκλητα
καταδικαστεί για απάτη, πλαστογραφία, εμπορία ναρκωτικών, αρχαιοκαπηλία και
κακουργηματικές πράξεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν έγγραφη αίτηση προς το
Δ.Σ. και το Δ.Σ. θα αποφασίζει για την αποδοχή της το αργότερο δύο μήνες μετά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αν η αίτηση απορριφθεί ο ενδιαφερόμενος μπορεί
να θέσει το θέμα στη Γ.Σ. η οποία αποφασίζει οριστικά. Επίσης η Γ.Σ. μπορεί να
αποφασίσει τη μη εγγραφή νέων μελών αιτιολογημένα παρά τη θετική απόφαση του
Δ.Σ.
2. Επίτιμα μέλη γίνονται με εισήγηση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.,
άτομα που
προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στην προσπάθεια του συλλόγου να
πραγματοποιήσει τους σκοπούς του. Τα επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των
τακτικών μελών εκτός από το δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΑΡΘΡΟ 5: Δικαιώματα Μελών

1.Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται:
α) Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν
εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
β) Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
γ) Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Συλλόγου.
δ) Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Συλλόγου.
Σημ.: Τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων στερούνται δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του εκλέγειν
και εκλέγεσθαι.
ε) Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την
ιδιότητά τους ως μελών του Συλλόγου
στ) Να αποχωρούν από το Σύλλογο ελεύθερα.
2. Μέλη του Συλλόγου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

ΑΡΘΡΟ 6: Υποχρεώσεις Μελών

Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν:
1. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.
2. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Συλλόγου.
3. Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Συλλόγου.
4. Να καταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής τους, τη συνδρομή τους και τυχόν έκτακτες
συνδρομές στο Σύλλογο.
Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται
να επανακαταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής.
Σημ.: Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμία οικονομική επιβάρυνση.
5. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.
6. Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τους συλλόγους και τις διατάξεις
του Καταστατικού, τις αρχές του Συλλόγου και τις αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

ΑΡΘΡΟ 7: Πειθαρχικός Έλεγχος

1. Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τους Συλλόγους και του
Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.
2. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική
περίπτωση, κατά την κρίση του, από τη Γενική Συνέλευση των μελών και οι ποινές
συνίστανται:
α) Στην επίπληξη,
β) Στην προσωρινή αποβολή από το Σύλλογο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός
έτους.
γ) Στην προσωρινή διαγραφή του από το Σύλλογο μέχρι συζητήσεως του θέματος
στη Γενική Συνέλευση.
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται αν με το πρόσωπο που κρίνεται:
α) Συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού.
β) Έχει έχθρα ή ιδιαίτερη φιλία
γ) Έχει ζητηθεί και έχει συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με
εντολή της Γενικής Συνελεύσεως.
5. Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών
κυρώσεων, μπορεί εντός δύο (2) μηνών, να προσφύγει στην Γενική Συνελεύση.
6. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με
μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 8: Διαγραφή, αποβολή, αποχώρηση μελών

1. Με απόφαση της Γ.Σ. και με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων θεωρείται ανενεργό και
διαγράφεται μέλος που δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το
σύλλογο και δεν είχε καμία συμμετοχή στις δράσεις του Συλλόγου για διάστημα
μεγαλύτερο των δύο ετών.
2. Μέλος το οποίο αποδεδειγμένα ενεργεί ενάντια στους σκοπούς του σωματείου
αποβάλλεται με απόφαση της Γ.Σ. επίσης με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών.
3. Μέλος που έχει πάψει να πληρεί τις προϋποθέσεις που προβλέπει το καταστατικό ή
καταδικάστηκε τελεσίδικα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα για πράξη που
σχετίζεται με τη δραστηριότητα που προστατεύει το καταστατικό αυτό, επίσης με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με πλειοψηφία 3⁄4 των παρόντων μελών.
4. Κάθε μέλος (τακτικό ή επίτιμο) έχει δικαίωμα να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το
Σύλλογο με έγγραφη δήλωσή του προς το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 9: Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του συλλόγου.
Μέσα από αυτήν εκφράζεται η θέληση των μελών.
2. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την
έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη της, καθώς και από τα
παρόντα μέλη του Συλλόγου.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία (1) φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο
τρίμηνο του έτους, και έκτακτα όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του
Συλλόγου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών καθώς επίσης η
Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί
συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα
που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει
να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες. Σε περίπτωση
αδράνειας ή αρνήσεως της σύγκλησης αποφασίζει το Δικαστήριο.
5. Τα τακτικά μέλη καλούνται στη Γενική Συνέλευση με ατομικές προσκλήσεις που
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου
και αποστέλλονται με κάθε πρόσφορο μέσο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες
νωρίτερα.
6. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερησίας διατάξεως καθώς επίσης του
χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
7. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση.
Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν, είτε εφόσον
προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και
μάλιστα δέκα μέρες πριν από τη συζήτηση. Επίσης, στη Γενική Συνέλευση μπορούν να
συζητηθούν και θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως εφόσον προταθούν στο προεδρείο
επί τόπου και γίνουν δεκτά από τα 2⁄3 των παρευρισκομένων.
8. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα
μέλη του Συλλόγου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη
πρόταση.
9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον
του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων
του Καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 10: Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως

1. Τα μέλη του Συλλόγου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και
υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου εκπροσωπούνται στη
Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπό τους που πρέπει να είναι μέρος του Συλλόγου
και που κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό
νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του Συλλόγου. Κάθε μέλος του
Συλλόγου μπορεί να εκπροσωπεί στην Γενική Συνέλευση μέχρι ένα απόν μέλος.
2. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει τουλάχιστον το 50% +1 των ταμειακά
εντάξει (τακτικών) μελών του. Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται αυτοδίκαια νέα Γ.Σ.
την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, με τα ίδια
θέματα ημερήσιας διάταξης και βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία όσα ταμειακά εντάξει
τακτικά μέλη και αν παρευρίσκονται .
3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό, με φανερή πλειοψηφία. Σε περίπτωση
ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες,
σε εκλογή οργάνων του Συλλόγου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή
σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
5. Κατά την διεξαγωγή μυστική ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη που
έχουν δικαίωμα ψήφου.
6. Ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της
Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
7. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων
του Καταστατικού αυτού.
8. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της
Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

ΑΡΘΡΟ 11: Αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιόν της για
συζήτηση.
2. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.
3. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.
4. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι:
α) Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.
β) Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του
έτους.
γ) Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από πεντακόσια (500,00) ευρώ.
δ) Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών υπό τρόπο.
ε) Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ) Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ζ) Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.
η) Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Συλλόγου.
θ) Η εγγραφή και διαγραφή μελών.
ι) Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής για
σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
ια) Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
ιβ) Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Συλλόγου.
ιγ) Η επιβολή έκτακτων εισφορών.
ιδ) Η απόφαση για συμμετοχή σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης έκτασης.
ιε) Η τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου.
ιστ) Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών
ιζ) Η αναστολή των εργασιών του Συλλόγου
ιη) Η διάλυση του Συλλόγου
ιθ) Κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
5. Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιε), ιστ), ιζ), ιη) για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η
συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί
πλέον και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

ΑΡΘΡΟ 12: Διοικητικό Συμβούλιο

1. Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που απαρτίζεται
από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1)
Ταμία, τρία (3) μέλη και τρία αναπληρωματικά μέλη που είναι όλοι άμισθοι και
εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχονται, αναπληρώνονται από τα
αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους.
3. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του
Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των
εργασιών του Συλλόγου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης
αποφάσεως, διεφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όταν
το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα (4) μέλη του.
Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.
6. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνουν κατά σειρά ο
Αντιπρόεδρος ή το πρώτο σε ψήφους μέλος. Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή
κωλύεται, αναπληρώνει ένα μέλος. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται,
αναπληρώνει ένα μέλος.
7. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
8. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.
9. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα με
έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.
10. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις, τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια μέρα της
συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.
11. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.
12. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις,
θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα
γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.
13. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται
να είναι υπάλληλοι του Συλλόγου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή, ή
με κέρδος γενικά.
14. Η θητεια του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι διετής (2 έτη). Ο Πρόεδρος, ο
Γραμματέας και ο Ταμίας του Συλλόγου δεν έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν σε κάποια
από τις θέσεις αυτές σε περίπτωση τρίτης συνεχόμενης θητείας τους στο Διοικητικό
Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο:
1. Διοικεί το Σύλλογο.
2. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Συλλόγου και σε περίπτωση που
αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.
3. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.
4. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής
Συνελεύσεως.
5. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
6. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
7. Ενημερώνει σύμφωνα με το νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι
επιβάλλουν.
8. Διορίζει από τα μέλη του Συλλόγου, Επιτροπές Εργασίας για την αντιμετώπιση των
θεμάτων του Συλλόγου.
9. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου.
10. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του
Συλλόγου, μέχρι 500 ευρώ ανά δαπάνη.
11. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί ο Σύλλογος.
12. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Συλλόγου καθώς και τις
έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο
Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία πέντε μελών και σε περίπτωση που σε
δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν, το θέμα
παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.
13. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Συλλόγου ενώπιον τρίτων και των κρατικών
Αρχών.
14. Διορίζει νομικό σύμβουλο του Συλλόγου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς
συμβούλους.
15. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Συλλόγου και συνάπτει συμβάσεις με
πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σύλλογο και δεν συνδέονται με τα
γραφεία του.
16. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.
17. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού.
18. Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
19. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 14: Αρμοδιότητες του Προέδρου

Ο Πρόεδρος:
1. Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές
Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
2. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
3. Εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον τρίτων ή των κρατικών Αρχών και των
Δικαστηρίων, εκτός εάν, για συγκεκριμένη περίπτωση, αποφασίσει διαφορετικά το
Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
4. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου.
5. Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία
6. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Συλλόγου.
7. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές.
8. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.
9. Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.
10. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.
11. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Συλλόγου.
12. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 15: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας:
1. Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Συλλόγου.
2. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.
3. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Τηρεί την σφραγίδα του Συλλόγου και σφραγίζει τα έγγραφα
5. Συνεργάζεται με τα όργανα του Συλλόγου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο
στοιχείο.
6. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της
εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
7. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και
Στοιχείων του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 16: Αρμοδιότητες Ταμία

Ο Ταμίας:
1. Έχει τη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου.
2. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων
εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
3. Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που ο Σύλλογος τηρεί στο Ταμιευτήριο.
4. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της
Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, ότι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την
οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
5. Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον
Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
6. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών
του Συλλόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17: Εκλογή Αιρετών Μελών του Συλλόγου

1. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής
Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον όρο να
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
2. Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη πρέπει να
συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που να δηλώνει σε αυτή ότι
δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για
κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με την δραστηριότητα που αναφέρεται
στο Καταστατικό αυτό.
3. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Διοικητικό
Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη,
καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
4. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Τα μέλη του Συλλόγου εκλέγουν τα αιρετά μέλη
σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος – με σταυρό- τα πρόσωπα της προτιμήσεώς
τους, τρία (3) για το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ’
ανώτατο.
5. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες
ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι
τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη. Επίσης οι τρεις (3) πρώτοι από την πίνακα της
Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο τα
αναπληρωματικά.
6. Σε περίπτωση ισοψηφίας, οι επιτυχόντες αναδεικνύονται με κλήρωση που γίνεται
ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν
7. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα και κατανέμουν
μεταξύ τους τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14
προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Συλλόγου.

ΆΡΘΡΟ 18: Ελεγκτική Επιτροπή

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το
Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία (3) μέλη και δύο (2) αναπληρωτές τους.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και
συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψιν της Γενικής Συνελεύσεως των μελών,
το αργότερο ένα (1) μήνα μετά την λήξη του οικονομικού έτους.
3. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε.
Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους
προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5)
ημέρες τουλάχιστον πριν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως να τεθούν υπόψιν του
Συλλόγου τα πορίσματα.
4. Η Ελεγκτική Επιτροπή, σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που
απευθύνεται στο διοικητικό Συμβούλιο ζητά την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως
προκειμένου να θέσει υπόψιν της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην
περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 19: Επιτροπές Εργασίας

1. Για τη διεκπεραίωση των εργασιών του συλλόγου δημιουργούνται με απόφαση του
Δ.Σ. Επιτροπές Εργασίας (μόνιμες ή προσωρινές). Ανάλογα με το θέμα είναι δυνατόν
να υπάρχουν πολλές συνεργαζόμενες επιτροπές, όπου κρίνει, με απόφασή του, το Δ.Σ.
2. Σε κάθε επιτροπή συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος του Δ.Σ.
3. Το Δ.Σ. ορίζει ως συντονιστή σε κάθε επιτροπή εργασίας ένα μέλος του, που έχει την
ευθύνη της στελέχωσης της επιτροπής και της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της
εργασίας της στο Δ.Σ.
4. Κάθε επιτροπή συνεδριάζει σε χρόνο που καθορίζει η ίδια και μελετά, μεθοδεύει,
λαμβάνει τις αποφάσεις. Κάθε απόφασή της πρέπει να εγκρίνεται από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 20: Πόροι

1. Πόροι του συλλόγου είναι:
α) Οι εγγραφές και οι συνδρομές των μελών, όπως ορίζεται από τη Γ.Σ.
β) Οι χορηγίες και δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες μελών και φίλων, προσώπων
φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου.
Γίνονται δεκτές με αποφάση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά περίπτωση με
απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
Σημ.: Το ύψος των ποσών της παραγράφου Ι.1 καθορίζονται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το ύψος της έκτακτης εισφοράς
επιβάλλεται να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής μέσα στον ίδιο χρόνο,
την σχετική απόφαση λαμβάνει η Γενική Συνέλευση.
γ) Οι επιχορηγήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, του κράτους, της
ευρωπαϊκής ένωσης ή διεθνών οργανισμών.
δ) Τυχόν έκτακτες εισφορές των μελών που αποφασίζονται από τη Γ.Σ.
ε) Έσοδα από Ευρωπαϊκά, κρατικά και ιδιωτικά προγράμματα.
στ) Κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη.
2. Οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση δεν πρέπει να δεσμεύει την ανεξαρτησία και την
αυτονομία του Συλλόγου.
3. Όλα τα έσοδα του συλλόγου παρουσιάζονται μαζί με τα υπόλοιπα οικονομικά του
συλλόγου την ετήσια οικονομική έκθεση κατά τη διάρκεια της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 21: Οικονομική Διαχείρηση

1. Η διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό
εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από
τη Γενική Συνέλευση, και ισχύει από 1ης Ιανουαρίου μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου κάθε
έτους.
2. Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και
πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.
3. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής
Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε
τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.
4. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου
είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του Συλλόγου που υπογράφεται από τον
Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Από τους πόρους κρατείται στο Ταμείο του Συλλόγου χρηματικό ποσό μέχρι χιλίων
(1000) ευρώ και το υπόλοιπο κατατίθεται σε Ταμιευτήριο.
6. Η ανάληψη χρημάτων από Ταμιευτήριο ενεργείται με ένταλμα που υπογράφεται από
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
7. Οι πληρωμές του Συλλόγου ενεργούνται με εντάλματα πληρωμής που υπογράφονται
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
8. Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον γι’ αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου προκειμένου για ποσό μικρότερο των πεντακοσίων (500,00) ευρώ, σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
9. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη
γνώμη του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνη
μέχρις τριακοσίων (300,00) ευρώ και να ζητήσει εκ των υστέρων τη σχετική έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 22: Τροποποίηση Καταστατικού

1. Τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου γίνεται κατά τη διάρκεια Καταστατικής
Συνέλευσης η οποία συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ., ή με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης ή με γραπτή αίτηση του 1/3 των εγγεγραμμένων μελών. Για την σύγκλιση
και την απαρτία της Καταστατικής Συνέλευσης ισχύουν όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για
την σύγκλιση και την απαρτία κάθε Γ.Σ.
2. Για οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού, η απόφαση της Καταστατικής
Συνέλευσης είναι έγκυρη μόνο με παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και
πλειοψηφία των 3⁄4 των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 23: Εσωτερικοί Κανονισμοί

1. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου μπορεί να ρυθμίζονται
με εσωτερικούς κανονισμούς.
2. Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική
Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επόμενη της υιοθέτησής τους από τη Γενική
Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24: Διάλυση Συλλόγου

1. Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση με παρουσία των
μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.
2. Την διάλυση του Συλλόγου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ένα πέμπτο (1/5)
τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση
σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.
3. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί ο Σύλλογος για παράβαση του
νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 25: Τύχη Περιουσίας Συλλόγου

Η περιουσία του Συλλόγου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών
του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Σε περίπτωση που
δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, κάθε περιουσιακό στοιχείο περιέρχεται σε μη
κερδοσκοπικό φορέα συναφούς σκοπού που θα αποφασίσει η Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 26: Σφραγίδα Συλλόγου

1. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση το ειδικό σήμα του
Συλλόγου και περιφερειακά την επωνυμία του Συλλόγου, την έδρα και το έτος ιδρύσεως.
2. Ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά να
καθορίζει το ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του
σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 27: Βιβλία του Συλλόγου

Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος είναι:
1. Υποχρεωτικά:
α) Μητρώο μελών του Συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών
που αφορούν το Σύλλογο.
β) Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών
δ) Βιβλίο ταμείου.
ε) Βιβλίο Πρακτικών Ελεγκτικής Επιτροπής
2. Προαιρετικά:
α) Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγραφών
β) Βιβλίο (αρχείο) Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγραφών.
3. Ο Σύλλογος μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες τους.

ΑΡΘΡΟ 28: Γενικές Διατάξεις

1. Ο Σύλλογος δικαιούται να συμμετέχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς,
ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την
αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά
οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.
2. α) Η ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα αναγνωρίζει την σημασία των πολιτικών θεσμών και
κομμάτων ως θεμελιώδες και απαραίτητο στοιχείο της λειτουργίας του δημοκρατικού
πολιτεύματος, υποστηρίζει τις αξίες στις οποίες βασίζεται το δημοκρατικό πολίτευμα και
αναγνωρίζει τους νόμιμους θεσμούς και τις διαδικασίες που έχουν εγκαθιδρυθεί από το
Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας.
β) Η ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα κατά την εκπλήρωση της αποστολής της δεν λαμβάνει
καθόλου υπόψη τις όποιες κομματικές πολιτικές.
γ) Τα μέλη της ΠοδηλΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητας δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε
συναντήσεις πολιτικών κομμάτων ή συναφείς δραστηριότητες, ενεργώντας ή
ισχυριζόμενοι ότι ενεργούν ως εκπρόσωποι του Συλλόγου, χωρίς προηγούμενη
σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Κανένα μέλος δεν επιτρέπεται, εκ μέρους του Συλλόγου, να ζητά,
διαπραγματεύεται ούτε να αποδέχεται δωρεές αγαθών, υπηρεσιών ή οτιδήποτε άλλο
από οποιαδήποτε πηγή χωρίς την άδεια του Συλλόγου.
ε) Το ΔΣ του Συλλόγου πρέπει να ενημερώνεται για κάθε ενέργεια αυτού του είδους,
προκειμένου να λαμβάνει γνώση και να αποφασίζει επί του θέματος.
3. Ο Σύλλογος λειτουργεί με βάση τις αρχές της δημοκρατικής διαδικασίας σε όλα τα
επίπεδα της δομής και της οργάνωσης του. Οι αποφάσεις των οργάνων του
λαμβάνονται συλλογικά, με βάση την αρχή της συναίνεσης, και αν αυτό δεν είναι εφικτό
με βάση την αρχή της πλειοψηφίας και είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές για όλα τα
μέλη του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 29: Λοιπές Διατάξεις

1. Τα μέλη του Συλλόγου ανεξαρτήτως των υπηρεσιών που προσφέρουν στο Σύλλογο,
είτε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, είτε
ως μέλη επιτροπών εργασίας, είτε ως απλά μέλη, προσφέρουν αυτές χωρίς αμοιβή.
2. Για ότι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30: Πρώτη Γενική Συνέλευση

1. Η πρώτη Γενική Συνέλευση του σωματείου θα είναι συνέλευση των ιδρυτικών μελών
και θα συνέλθει μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της αποφάσεως του Πρωτοδικείου
Αθηνών για την εγγραφή του στα βιβλία των σωματείων.
2. Θέμα της ημερήσιας διάταξης θα είναι η εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου
μετά από λογοδοσία της προσωρινής διοίκησης με την ακόλουθη σειρά:
α) εκλογή προεδρεύοντος της Γενικής Συνέλευσης
β) απολογισμός της προσωρινής διοίκησης
γ) ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για Δ.Σ.
δ) προγραμματικές ανακοινώσεις των υποψηφίων και εκλογή εφορευτικής επιτροπής
για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας

ΑΡΘΡΟ 31: Τελική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα (31) άρθρα, εγκρίνεται σήμερα από τα
ιδρυτικά μέλη στην Αθήνα και υπογράφεται:
Αθήνα ..../....../2014