Αποκατάσταση ζημιών οδοστρωμάτων από τα έργα δικτύων

yme@yme.gov.gr

Προς την Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών

Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών οδοστρωμάτων από τα έργα δικτύων

Σας καλούμε να παρέμβετε άμεσα πριν είναι πολύ αργά και θρηνήσουμε πολλά θύματα καθώς η κατάσταση με την διάνοιξη των δικτύων και ειδικά των οπτικών ινών στους δρόμους της Αττικής έχει μετατραπεί σε ναρκοπέδιο για τους ποδηλάτες αλλά και τους μοτοσυκλετιστές.

Συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι οι εργολάβοι που έχουν αναλάβει την εγκατάσταση αγωγών εδικά Φυσικού Αερίου και πρόσφατα οπτικών ινών αλλά και της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ εκτός του ότι δεν τηρούν τους όρους ασφάλειας (σήμανση και οριοθέτηση) κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των έργων, τελικά αποκαθιστούν πλημμελώς το οδόστρωμα αφήνοντας μικρά «ορύγματα» χαντάκια.

Ισως για τα αυτοκίνητα λόγω πλάτους ελαστικών, η αμέλεια αυτή να μην γίνεται αντιληπτή όμως για τους μοτοσυκλετιστές και ειδικά για τους ποδηλάτες αποτελούν παγίδες θανάτου. Η ρόδα των ποδηλάτων πολύ εύκολα εγκλωβίζεται σ΄αυτά και οδηγεί σε ανατροπές και ατυχήματα.

Άλλη μια πολύ σοβαρή και επικίνδυνη κατάσταση που δημιουργούν είναι η δυσκολία ελιγμών όταν το ποδήλατο πορεύεται στην δεξιά μεριά του δρόμου και είναι υποχρεωμένο να παραχωρήσει χώρο για την διέλευση των αυτοκινήτων.

Οι εργολάβοι που αναλαμβάνουν τις εργασίες κλείνουν πρόχειρα και στα γρήγορα τα ορύγματα κάποιες φορές και μετά από 2-3 ημέρες και μετά από λιγότερο από ένα μήνα τα ορύγματα αρχίζουν και βαθαίνουν καθώς δεν έχει πέσει η κατάλληλη ποσότητα υλικού, ούτε έχει τηρηθεί η διαδικασία πύκνωσης όπως πρέπει.

Οι δήμοι δηλώνουν αναρμόδιοι καθώς όπως υποστηρίζουν οι εργολάβοι και οι εταιρείες δικτύων δεν χρειάζονται την άδεια τους για να εκτελέσουν τις εργασίες.

Ετσι εκατοντάδες δρόμοι στις γειτονιές της Αττικής έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου για τους ποδηλάτες.

Όμως σύμφωνα με τα αρθρα 1 και 5 ΠΔ 25/28Νοεμβρίου 1929 ΦΕΚ Α’ 421 «Η κατασκευη και συντήσηση των δημοτικων και κοινοτικων οδών βαρύνει τους οικείους δήμους»

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του νόμου 3463/2006 παρ. 4 στην αρμοδιότητα των δήμων είναι και η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας σύμφωνα με την κείμενο η νομοθεσία

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 3481/2006 Αρθρο 7

  1. Οι αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγχουν, τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο, τις οδούς της αρμοδιότητάς τους, για τη διαπίστωση βλαβών του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφαλείας της οδού και να καταγράφουν τα ευρήματα σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται με ευθύνη του Προϊσταμένου τους. Τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να ειδοποιούν αμέσως και εγγράφως τις αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες, για την ύπαρξη βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας των οδών που υποπίπτουν στην αντίληψή τους και εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών της οδού. Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να προβαίνει επίσης σε γραπτή ειδοποίηση των αρμόδιων για τη συντήρηση υπηρεσιών, με οποιοδήποτε μέσο (όπως ιδίως τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομική επιστολή), η οποία καταχωρίζεται από τις ως άνω υπηρεσίες στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο.

  2. Η αρμόδια προς συντήρηση της οδού υπηρεσία υποχρεούται να πραγματοποιήσει με όργανά της αυτοψία της βλάβης, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες αφότου λάβει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση αυτής και να συντάξει συνοπτική έκθεση περί της έκτασης και του είδους της και της ύπαρξης ή μη ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης. Εφόσον κατά την αυτοψία διαπιστωθεί επικινδυνότητα της βλάβης για την οδική ασφάλεια, λαμβάνονται άμεσα από τους διενεργούντες την αυτοψία τα απαραίτητα μέτρα για την προσωρινή της αποκατάσταση, εφόσον αυτή είναι δυνατή, άλλως για την οριοθέτηση και την κατάλληλη σήμανσή της, προς αποφυγή ατυχημάτων. Η αποκατάσταση των βλαβών που κρίνονται επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από τη διενέργεια της αυτοψίας. Οι ενέργειες της παραγράφου αυτές καταγράφονται σε ειδικό Πρωτόκολλο Αντιμετώπισης Βλάβης, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από τον υπάλληλο ή τους υπαλλήλους που ορίσθηκαν υπεύθυνοι κατά τα ανωτέρω και θεωρείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της υπηρεσίας. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτής και της προηγούμενης παραγράφου με υπαιτιότητα των αρμόδιων οργάνων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Δεν φτάνει λοιπόν που η ταχύτητα στους δρόμους για τα Ι.Χ. ανέρχεται σε ανεπίτρεπτα και μη ασφαλή όρια, δεν φτάνει που δεν υπάρχει πουθενά σχεδόν σήμανση για την προστασία των ποδηλατών, δεν φτάνει που δεν υπάρχει καμία αγωγή των οδηγών Ι.Χ. για τα ποδήλατα, δεν φτάνει που δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι για την ασφαλή μετακίνηση των ποδηλατών, δεν φτάνει που η συντήρηση των οδοστρωμάτων είναι ούτως ή άλλως πλημμελής με λακκούβες και φρεάτια, στη τραγική κατάσταση των δρόμων έρχονται να προστεθούν και οι προχειρότητες των εργολάβων έργων δικτύων υπό την ανοχή των δήμων.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να προβείτε σε άμεσες ενέργειες νουθέτησης των δήμων, των εταιρειών και εργολάβων και να τους υποχρεώσετε βάση του νόμου να αποκαταστήσουν τις ζημιές που προκαλούν.

Όπως και να αποστείλετε επιστολή υπενθύμιση προς τους δήμους διότι είναι υπεύθυνοι για την συντήρηση και την επισκευή των δρόμων.